RAPORT CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CAPITOLULUI IX

RAPORT CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CAPITOLULUI IX CU PRIVIRE LA ALEGERI DIN STATUTUL DE FUNCȚIONARE A CASEI DE AJUTOR RECIPROC SPERANȚA 

CAPITOLUL IX———————————————————————————–

——– ALEGEREA CONSILIERILOR, PREŞEDINTELUI EXECUTIV, A VICEPREŞEDINTELUI EXECUTIV, SECRETARULUI GENERAL ŞI A PREŞEDINTELUI COMISIEI DE CENZORI ———————————————-

——- Art. 93Oricare membru al C.A.R. SPERANŢA cu capacitate deplină de exerciţiu are dreptul să candideze pentru funcţiile de consilier, preşedinte executiv, vicepreşedinte executiv, secretar general ori preşedinte a Comisiei de cenzori dacă îndeplineşte condiţiile de studii, fond social şi vechime ca membru. —————————————-

——- Art. 94 Candidaţii pentru funcţia de consilier trebuie să aibă studii superioare, finalizate prin promovarea examenului de licenţă, masterat sau doctorat sau  studii medii finalizate prin promovarea examenului de bacalaureat. —————————————-

——- Art. 95Candidaţii pentru funcţiile de preşedinte executiv şi preşedintele comisiei de cenzori trebuie să fie licenţiaţi, master sau doctori în ştiinţe economice, administrative, drept şi ştiinţe juridice sau în alte domenii considerate   echivalente cu cele specificate în prezentul articol, și considerate a fi relevante de către  Banca Naţională a României precum și o vechime de cel puțin 3 ani în funcții de conducere sau de execuție la CASA DE AJUTOR RECIPROC SPERANȚA ODOHEIU SECUIESC —

——— Candidații pentru funcțiie de vicepreședinte executiv și secretar general trebuie să fie absolvenți de învățământ mediu finalizat cu examen de bacalaureat și angajați în urmarea studiilor superioare într-una din specialitățile arătate la art. 95. ——————–

——- Art. 96 Sunt consideraţi aleşi consilierii candidaţi clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, până la ocuparea tuturor locurilor de consilieri și consilieri supleanți din consiliul director.

——– Este considerat ales preşedinte executiv candidatul care a obţinut cele mai multe voturi. ————————————————————————————————-

——- Este considerat ales vicepreşedinte executiv, candidatul care a obţinut cele mai multe voturi. ——————————————————————————————

——- Este ales secretar general candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.. ———

——- Este ales preşedinte al comisiei de cenzori candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.——————————————————————————————-

——- Este ales președinte al comisiei de cenzori candidatul care a obținut cele ami multe voturi. ——————————————————————————————

——- În cazul în care pentru funcţiile de preşedinte executiv, vice președinte executiv,  secretar general, respectiv preşedinte al comisiei de cenzori există egalitate în ceea ce priveşte numărul de voturi obţinute este ales candidatul cu vechimea cea mai mare ca membru la C.A.R. SPERANŢA în condiţiile art. 5 din prezentul statut. ——————–

——- În cazul în care în urma votării consilierilor pe ultimul loc vacant sunt clasaţi la egalitate mai mulţi candidaţi este ales candidatul cu vechimea cea mai mare ca membru la C.A.R. SPERANŢA în condiţiile art. 5 din prezentul statut. ——————————

——- Art. 97Consiliul director are obligaţia de a informa membrii prin procedurile de publicitate prevăzute la art. 42 alin. 4 din statut despre locurile vacante din consiliul director, vacanţa funcţiilor de preşedinte executiv, vicepreşedinte executiv, secretar general şi preşedinte a comisiei de cenzori, condiţiile de studii, fond social şi vechime ca membru, data întrunirii adunării generale pentru alegeri, locul şi data limită pentru depunerea candidaturilor. —————————————————————————

——- Art. 98Candidatura se depune la administraţia centrală a C.A.R. SPERANŢA prin completarea şi semnarea de către candidat a scrisorii de intenţie, fişei candidatului şi curriculum vitae însoţit de copia după diploma de bacalaureat, licenţă, masterat, doctorat sau în lipsa acesteia de adeverinţa de substituire în copie legalizată. ————–

——- Referentul de alegeri de la administraţia centrală, numit prin hotărârea Consiliului director, înscrie candidatul pe lista de candidaturi corespunzătoare şi îi eliberează adeverinţa de înscriere. —————————————————————————–

——- Modelul scrisorii de intenţie, a fişei candidatului, a curriculumului  vitae şi adeverinţei de înscriere se stabilesc de Biroul executiv al Consiliului director. ————

——– Art. 99Termenul limită de depunere a candidaturii este de 48 de ore înaintea zilei de începere a alegerilor. ———————————————————————–

———- Neîndeplinirea condiţiilor pentru înscriere pe lista de candidaţi se constată prin încheiere motivată emisă de referentul de alegeri de la administraţia centrală. ————-

——— Încheierea poate fi contestată la preşedintele consiliului director care emite în termen de 12 ore o rezoluţie de soluţionare a contestaţiei. Rezoluţia prin care se soluţionează contestaţia este irevocabilă. ——————————————————–

———- După împlinirea termenului de depunere a candidaturilor şi soluţionarea contestaţiilor referentul de alegeri închide listele candidaţilor, completează şi semnează procesul verbal prin care arată: numărul de candidaţi înscrişi pe fiecare listă, data şi ora la care s-a închis lista, contestaţiile depuse şi modul de soluţionare a acestora.————-

———- Procesul verbal în copie împreună cu copiile după listele de candidaţi semnate de referentul de alegeri se trimit preşedintelui Consiliului director, iar o copie după liste se predă prestatorului de servicii agreat de Consiliul director pentru tehnoredactarea şi multiplicarea buletinelor de vot. ——————————————————————-

——— Înscrierea candidaţilor pe buletinul de vot se face în ordinea alfabetică a numelui de familie. ———————————————————————————-

——- Referentul de alegeri întocmeşte lista membrilor cu drept de vot separat pentru fiecare birou teritorial. Lista cuprinde: numele, prenumele, nr. de evidenţă, codul numeric personal, rubrica pentru seria şi nr. actului de identitate şi rubrica pentru semnătura de primire a buletinelor de vot; pregăteşte formularele proceselor verbale de numărare a voturilor şi consemnare a rezultatelor alegerilor, separat pentru Consiliul director, preşedinte executiv, vice președinte executiv, secretar general și preşedintele comisiei de cenzori, preşedintele. —————————————————————–

——– Referentul de alegeri preia buletinele de vot de la prestatorul de servicii în ziua precedentă celei în care se încep alegerile, verifică numărul acestora, corectitudinea înscrierii numelor candidaţilor şi calitatea imprimării, pregăteşte ştampilele cu inscripţia „VOTAT”, urnele de votare şi le distribuie la managerii birourilor teritoriale împreună cu listele membrilor cu drept de vot . ————————————————————-

——- Art. 100La sediul fiecărui birou teritorial se amplasează timp de 15 zile câte o urnă de votare şi se repartizează cel puţin o ştampilă cu inscripţia „VOTAT”, buletinele de vot şi listele membrilor cu drept de vot.——————————————————-

——- Managerul biroului teritorial verifică dacă persoana care solicită să voteze este înscrisă în liste, îi distribuie câte un buletin de vot din fiecare categorie după ce le aplică pe partea albă ştampila rotundă a biroului teritorial unde se votează, îi distribuie ştampila cu inscripţia „VOTAT”, după ce semnează în  rubrica din listă că a primit buletinele de vot şi ştampila, după care îi explică modul de votare, pliere a buletinului de vot şi introducerea acestuia în urnă. ———————————————————–

——- Art. 101La ora 17 din cea dea a 15 – a zi urnele se sigilează de către managerii birourilor teritoriale şi se predau pe bază de proces verbal referentului de alegeri împreună cu listele membrilor cu drept de vot, cu ştampilele cu inscripţia „VOTAT” şi cu buletinele de vot neutilizate. ——————————————————————–

——- Art. 102În ziua validării rezultatelor referentul de alegeri ia măsuri pentru transportarea buletinelor de vot, a urnelor de votare, a listelor şi a proceselor verbale la locul de desfăşurare a adunării generale iar după alegerea comisiei de validare verifică împreună cu aceasta fiecare urnă de votare. —————————————————–

——- În ziua validării rezultatelor se poate vota numai la urna existentă la locul de desfăşurare a Adunării generale şi numai până la ora stabilită de Adunarea generală pentru începerea validării rezultatelor. ———————————————————–

——- După terminarea votării referentul de alegeri numără buletinele de vot neutilizate în faţa comisiei de validare şi consemnează numărul acestora în cifre şi litere în procesele verbale de numărare a voturilor şi consemnare a rezultatelor alegerilor. ——–

——- Referentul de alegeri deschide fiecare urnă de votare şi numără voturile în faţa comisiei de validare după care consemnează în procesul verbal: numărul total de voturi exprimate, numărul total valabile, numărul total de voturi nule, numărul total de voturi obţinute de fiecare candidat şi rezultatele alegerii. ———————————————-

——- Se consideră voturi nule voturile de pe buletinele care nu sunt ştampilate cu ştampila rotundă a sucursalelor C.A.R. SPERANŢA, cele care nu sunt ştampilate cu ştampila „VOTAT” precum şi cele pe care au fost aplicate mai multe ştampile decât numărul candidaţilor eligibili. ———————————————————————

——- După completare, procesele verbale de numărare a voturilor şi consemnarea rezultatelor alegerilor se semnează de referentul de alegeri şi de toţi membrii comisiei de validare, după care, fiecare proces verbal se citeşte de referentul de alegeri în faţa Adunării generale şi se traduce verbal în limba maghiară. ————————————-

——- Preşedintele executiv răspunde de arhivarea şi păstrarea timp de șapte ani a întregii documentaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru consiliul director, preşedinte executiv, vicepreședinte executiv, secretar general şi preşedintele comisiei de cenzori. ———————————————————————————

——- În cazul în care anumiţi membrii, din motive întemeiate nu se pot deplasa la sediul sucursalei ori a biroului teritorial sau la locul de desfăşurare a Adunării generale, la solicitarea acestora, referentul de alegeri împreună cu managerul biroului teritorial  sunt obligaţi să se deplaseze cu urna mobilă la locul unde aceştia solicită să voteze cu condiţia ca acest loc să fie situat pe teritoriul localităţilor arondate la biroul teritorial. —

——- Art. 103Pentru membrii care au domiciliul sau reşedinţa în afara judeţelor Harghita, Covasna, și Mureş precum şi pentru membrii care solicită expres se asigură posibilitatea de a vota prin corespondență. ——————————————————

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *